tabir etmek

1) yorumlamak

Sana yolculuk, millete de şenlik var, diye tabir etti.

- R. E. Ünaydın
2) söz ile anlatmak

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • tabir — is., Ar. taˁbīr 1) Rüya yorma, yorumlama 2) esk. Deyiş, anlatım, ifade Diplomatik lehçede böyle bir tabir yoktur bile. Y. K. Karaosmanoğlu 3) esk. Deyim Müfit için bu kaçmak tabirinin kullanılması da Perviz e dokunmuştu. P. Safa Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HASIRALTI ETMEK — Ist: Unutmak, saklamak, gizlemek, terviç etmemek manasında kulanılan bir tâbirdir. Hasır, eskiden halı ve kilim yerinde kullanıldığı ve onun altında kalan şeyler unutulup gittiği için bu tâbir meydana gelmiştir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • yormak — tabir etmek, yorrnak III, 125bkz: yor ık, yör(ik yürümek. I, 456; III, 87bkz: yor ımak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yorumlamak — i 1) Bir yazıyı veya bir sözü yorum yaparak açıklamak, tefsir etmek 2) Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek Hasan Bey istediği gibi yorumlayabilir, bu beni ilgilendirmez. H. E. Adıvar 3) müz., tiy. Bir müzik parçasını, bir tiyatro… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yoğurmak — tahmir etmek, karışdırmak, katik ve yoğurt tâbir etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ABR — Rüya tabir etmek. Düş yormak. * Yaş akıtmak. Sudan veya başka yerden geçmek. * Söylemeden bir şeyi düşünmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İBARET — Meydana gelmiş, toplanmış. Bir şeyden teşekkül etmiş. Bir şeyin aynı. Bir şeyin içindekini ve aslını beyan. Bir halden bir hale tecavüz eylemek. * Rüya tabir etmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'BİR — (Tâbir) İfade, anlatma. Söz. Mânası olan söz. Deyim. * Terim. * Rüya yorma. (Ubur. dan) Herhangi bir şeyden ve hâdiseden, başka bir hak ve faydalı mânaya geçmek, intikal etmek ve ibretlendirmek ve ders almak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HİLE-İ ŞER'İYE — Müşkül bir mes eleyi, şer i esaslar üzeri, hazakatla hall ve izah etmek ve şer an muahaze ve mes uliyeti mucib olmayacak surette te vilini bulmaktır. Bu tabir kanuna, yani şeriata karşı irtikâb edilen, hile, oyun, aldatma veya şer î bir hükmü… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'ZİR — Siyaset. * Tehdit etmek. * Tazim ve tathir. Temizlemek ve hürmet etmek. * Lügatta red, icbar, tahkir, te dib, hak üzere tevkif mânalarına gelen bu tabir, İslâm hukukunda: Hakkında muayyen bir şer î ceza olmayan suçlardan dolayı ulülemr (hükümdar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.